ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Uitgave 29-06-2012

Art. 1 Toepasselijkheid.

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus gesloten overeenkomst.

Art. 2 Offertes.

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door de enkele acceptatie door de koper komt derhalve nog geen overeenkomst tot stand.
 2. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 3. Voor fouten gemaakt bij overbrenging van telegrammen, telex-, faxberichten, e-mail etc. als ook voor misverstanden bij telefoongesprekken, zijn wij niet aansprakelijk.
 4. De acceptatie van de offerte houdt in dat de koper zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aange­bracht, komt in afwijking van het in het vorig lid het bepaalde in de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht geeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

Art. 3 Prijzen.

 1. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende dagprijzen, zoals deze gelden op de datum van levering.
 2. Indien door latere prijsverhogingen door onze leveranciers of ingevolge van over­heidsmaatregelen, zo mede stijging van lonen en/of sociale lasten etc. kostprijsverhogingen zijn ontstaan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, mogen deze extra kosten bij de koper in rekening worden ge­bracht. Het geldt ten aanzien van wijzigingen in de koers van buitenlandse valuta of in wijzigingen van de vracht- en de douanetarieven of grondstoffen die de verkoper voor zijn productie betrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BT­W).

Art. 4 Wijzigingen.

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te wordenovereengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de verkoopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 14 van deze algemene ver­koopvoorwaarden van toepassing is.

Art. 5 Kwaliteit en omschrijving.

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem de goederen te leveren in de omschrijving kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
 2. De verkoper staat er niet voor in, dat goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt en tussen partijen is overeengekomen.

Art. 6 Verpakking en verzending.

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in Nederland in goede staat bereiken.
 2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen, op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen in Nederland.

Art. 7 Opslag.

 1. De betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht, ook indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen. Indien deze gereed zijn voor verzending , zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijk tarief en de nodige kosten voor het conserveren en teruggang in kwaliteit te vergoeden, vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Art. 8 Eigendomsovergang en risico.

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 van dit artikel zal het eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Art. 9 Tijdstip.

 1. De verkoper zal de goederen leveren op het tijd­stip, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum,waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Art. 10 Overmacht.

 1. De in art. 9 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen o.a. door het uitblijven van relevante informatie die door de koper verstrekt dient te worden.
 2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn ver­plichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest,brand, waterschade, overstroming,werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting in/en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machi­nerieën,storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de door hem gemaakte kosten.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te be­schouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was, naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

­Art. 11 Garantie.

 1. De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper een fout heeft gemaakt.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
 3. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet of gedeeltelijk functioneren van de geleverde goederen.
 4. Reparaties en leveringen geschieden tijdens de kantooruren. Op 24-uur service kan pas aanspraak worden gemaakt na afsluiting van een 24-uurs servicecontract.

Art. 12 Prijs en betaling.

 1. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking. Het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen, is vermeld in de prijslijst van de verkoper.­
 2. De koper is verplicht de koopprijs binnen veertien dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van ingebrekestelling.
 4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, verhoogd met een rente vergoeding van 1,5% per maand of deel van een maand en administratiekosten van €. 150,00.
 5. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 6, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

Art. 13 Wettelijke vereisten.

 1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van over­heidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Art. 14 Ontbinding.

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade.

Art. 15 Toepasselijk recht.

Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse van verkopers vestiging.

Laatste uitgave: 29-06-2012